Учитељски кутак

Добро дошли на блог учитељице Наташе!

Игре у настави математике

Један од начина учења је игра. Игру не треба схватати као забаву већ као активност. Она је погодна за усвајање нових појмова и утврђивање стечених. Кроз игру се развијају вештине. То је уједно најлакши начин да се ученицима приближе наставни садржаји. Игра представља додатно мотивационо средство.

Дајемо преглед неких игара које је могуће користити у настави математике.

ДАН- НОЋ

Ученици стоје поред своје столице. Учитељ наизменично изговара речи ДАН- НОЋ. На реч ДАН, ученици стоје поред столице. На реч НОЋ седају на своју столицу.

ЛОПТА И СТОЧИЋ

Разговарати са ученицима где се све може наћи лопта у односу на сто. Предлажу решења( испод, поред, иза, испред, горе, доле). Учитељ поставља лопту у задате положаје.

МОЈА ДЕСНА( ЛЕВА) СТРАНА ЈЕ ПРАЗНА

Деца образују круг тако да једно место остане празно. Дете с чије десне ( леве) старене је празно место каже: „ Моја десна( лева) страна је празна. Позивам Ању да дође до мене.“Дете код кога је слободна десна( лева) старна позива следеће дете.

СТАВИ ЛЕВО НА ДЕСНО, ДЕСНО НА ЛЕВО

По налогу учитеља деца стављају своју десну руку на лево око, а затим обрнуто. Затим, леву руку стављају на десно колено и обрнуто.Налози се понављају.

ГРУПИСАЊЕ ДЕЦЕ

Деца се поделе у групе: квадрат, правоугаоник, троугао, круг. Претходно се углови у учионици обележе датим облицима. На знак наставника: „ Пронађи своје место“, одлазе у обележени угао.

ПРОНАЂИ ЗАДАТИ ОБЛИК

Из кутије, ученици извлаче   слике различитог облика. Разврставају их у одговарајуће групе ( правоугаоник, квадрат) према облику.

НАЂИ СВОЈЕ СЕДИШТЕ

Направити картице на којима су нацртани и обојени геометријски облици. Свака од ових картица има свог пара. Деци се подела картице. На столице се ставе остале картице. Ученици имају задатак да седну на столицу која је обележена картицом са истим геометријским обликом и бојом који они имају.

САСТАВИ РОБОТА

Потребне су слике геометријски облика различите величине. Направи се онолико облика колико има парова деце у одељењу. Задатак је да сваки пар ученика што пре састави робота али тако да употребе све облике.

УРЕДИ НИЗ

Ученици имају задатак да ређају облике према договореном правилу( облик, боја, величина).

Пример: поређај све кругове према величини од најмањег до највећег.

ВЕЋИ, МАЊИ

Ученике поделити у две групе. Прва група ће опонашати кретање медведа, а друга група кретање зеца. На знак наставника „ Већи“, медведи ће сести на своје место. На знак  „ Мањи“, зечеви седају на своје место. Улоге се могу заменити.

ВИШЕ, НИЖЕ

Игру играти на сличан начин као и игру ВЕЋИ, МАЊИ.

ЧИЈЕ ЈЕ ДУЖЕ?

Припремити по два клупка  вунице различите дужине за сваку клупу. Ученици ће размотавањем утврдити  ко има дужи, а ко краћи комад вунице.

СПАЈАЊЕ ТАЧАКА

Ученици добијају папире на којима су обележене тачке на одређеном размаку. Имају задатак да што тачније и брже споје све тачке.

МАЧКА И МИШ

Ученици стоје у кругу. Један ученик је мачка, а остали су мишеви. Мачка јури мишеве. Сигурни су они мишеви који се налазе унутар круга.

ЛАВИРИНТ

Од столова, столица, ђачких торби и других пригодних предмета, направити лавиринт. Ученици имају задатак да један по један прођу кроз тај лавиринт тако што ће неке предмете заобићи, неке прескочити, кроз неке се провући. Игру је могуће организовати у фискултурној сали или у школском дворишту.

ПРЕКЛОПЉЕНЕ КАРТЦЕ

На половини А4 формата написати низове задатака.. На другој картици су написана решења. Картица са решењима се налази између два ученика. Један ученик рачуна и говори решења, а други проверава. У другом кругу заменити улоге.

НАЂИ ПАРОВЕ

а) При­пре­мити од па­пи­ра парове ча­ра­па, који се раз­ли­ку­ју по бо­ји и ша­ри. Ученици треба да упаре чарапе. Ин­си­сти­ра­ти на од­го­во­ру за­што су баш одређене ча­ра­пе упа­ре­не. Поставити што више питања типа:  Ко­ли­ко ча­ра­па има је­дан пар, шта се још мо­же упа­ри­ти… Оче­ки­ва­ни од­го­во­ри могу бити: ци­пе­ле, па­пу­че, ру­ка­ви­це, па­ти­ке, чи­зме…

б) Од па­пи­ра при­пре­ми­ти ви­ше разнобојних ру­ка­ви­ца, али та­ко да цр­ве­них бу­де 3, а осталих по 2 или 4. Ин­си­сти­ра­ти на од­го­во­ру да цр­ве­них ру­ка­ви­ца има је­дан пар и још јед­на. Уоча­ва­ње не­пар­них бро­је­ва.

 У КЊИЖАРИ

Ис­пред де­це се на­ме­сти књи­жа­ра. Ту мо­гу да се ку­пе све­ске, гу­ми­це, ре­за­чи, олов­ке, спа­ја­ли­це, бо­ји­це на ко­мад, фло­ма­сте­ри,  ле­њи­ри (па­зи­ти да це­на по­је­ди­них ар­ти­ка­ла не пре­ла­зи 10 ди­на­ра). Об­ја­сни­ти уче­ни­ци­ма да то ни­је ре­ал­на це­на, већ са­мо игра. Учи­тељ је про­да­вац, а де­ца су куп­ци. Јед­но по јед­но де­те при­ла­зи и ку­пу­је пред­мет по из­бо­ру. Учи­тељ на­пла­ћу­је и вра­ћа ку­сур и по­сту­пак гла­сно ко­мен­та­ри­ше. Он­да  уло­гу про­дав­ца пре­у­зи­ма уче­ник. Игра се по­на­вља.

 КВИЗ

Постављају се различите тврдње, ако је тврдња ТА­ЧНА, уче­ни­ци по­ди­жу лист обо­јен цр­ве­ном бо­јом; уко­ли­ко је тврдња НЕ­ТА­ЧНА, уче­ни­ци по­ди­жу лист обо­јен пла­вом бо­јом.

Тврдње:

  • ру­жа је биљ­ка            ТАЧ­НО
  • ри­ба ле­ти                    НЕ­ТАЧ­НО
  • ска­ка­вац ска­че          ТАЧ­НО
  • коњ ле­ти                      НЕ­ТАЧ­НО

ПОГАЂАЊЕ 1

На­став­ник пи­та уче­ни­ке ко­ли­ко ди­на­ра има у де­сном џе­пу, ако се зна да у ле­вом џе­пу има два, а укуп­но 7 ди­на­ра.

Уче­ни­ци треба да по­годе да у де­сном џе­пу има 5 ди­на­ра.

ПОГАЂАЊЕ 2

Ко­ли­ко је сли­чи­ца имао Јо­ван ако је 3 за­ле­пио у ал­бум, а оста­ло му је још 4?

Уче­ни­ци треба да по­годе да је Јо­ван имао 7 сли­чи­ца.

ПОГАЂАЊЕ 3

Ко­ли­ко је сли­чи­ца Иван дао Ре­љи ако знаш да је имао 10 и да су му оста­ле још 4?

Уче­ни­ци треба да по­га­ђа­ју и от­кри­ју да је то број 6.

КУТИЈА ЗА ЗАДАТКЕ

Потребна је већа кутија. У њу се стави више предмета које ученици доносе од куће. Сваки ученик извлачи један предмет. Затим смишља задатак у коме ће се поменути предмет који је извукао.

ГРУПНО БРОЈАЊЕ

Ученици седе на својим местима. Учитељ започиње бројање по 1. Ученици се укључују оним редом како седе. Бројати се може унапред и уназад.

 РАЧУНАЊЕ У ПОКРЕТУ

Унапред се договоре одређени покрети које ће ученици опонашати ако тачно реше задатак. Учитељ задаје задатке чија су решења у оквиру прве десетице. Ко тачно реши задатак опонаша договорене покрете.

 ЛЕТИ- ЛЕТИ

Учитељ понавља „Лети, лети“.Ако наведени предмет односно биће лети, ученици подижу кажипрст нагоре. Ако предмет или биће не лети, ученици не подижу прсте.

БИНГО

Припреме се листићи са написаним бројевима у табели( три реда, пет колона). Учитељ задаје задатке, а ученици траже решења у табели. Ко у табели има дато решење, заокружи га. Победник је онај ученик који заокружи први бројеве у једном реду, колони или дијагонали.

 МАТЕМАТИЧКИ ЛАНАЦ

Припреме се картице са задацима. Учитељ задржава једну картцу и чита задатак. Ученик који први тачно реши задатак наставља игру на исти начин. Игра се понавља док се сви задаци не ураде.

КОЛИКО СИ ПОРАСТАО

На зид залепити траку помоћу које ће се мерити висина свих ученика. Поредити добијене резултате мерења.

Корошћена литература:

  1. Играмо се, дружимо, радимо- Весна Цолић; мр Весна Огњеновић; Драгана Бабић издавач-  „Дневник “Нови Сад.
  1. Игре опажања- др Емил Каменов- издавач- Нова просвета, Београд 1991.

 

Оставите одговор

Молимо вас да се пријавите користећи један од следећих начина да бисте објавили свој коментар:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

Подаци

This entry was posted on 18 јула, 2020 by in Учитељски кутак and tagged , .

Кретање

Електронски дневник

Статистике блога

  • 4.229.310 прегледа

Претражи

Унесите своју адресу е-поште да бисте пратили на овај блог и примали обавештења о новим чланцима преко е-поште.

YouTube Учитељски кутак

Ауторска права

%d bloggers like this: